Gdańsk, 12.09 - 14.09.2022

V ZJAZD PSPO

V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

12-14 Września
Uniwersytet gdański

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Organizacja i demokracja”.

Demokracja to porządek społeczny, w którym członkinie i członkowie społeczności mają wpływ na decyzje osób będących u władzy. Demokracja różni się od autorytaryzmu tym, że realizowane są w niej takie podstawowe wartości jak wolność słowa, równość oraz szacunek wobec wszystkich osób, niezależnie od rasy, płci, przynależności etnicznej czy innych wyobrażonych linii, dzielących ludzi na grupy. Pytanie, jak te wartości realizowane są w organizacjach, których istotą jest zbiorowy wysiłek na rzecz realizacji celów, jest przedmiotem zainteresowania psychologów organizacji i pracy ze względu na znaczenie, jakie przypisują jednostce w działaniach kolektywnych. Czy jest ona sprawiedliwie oceniana, czy ma możliwość zabierania głosu w sprawach istotnych dla niej osobiście i dla realizacji powierzonych jej zadań, czy może się odwołać od decyzji, jaka w jej sprawie została podjęta, czy znajduje wsparcie dla swoich innowacyjnych pomysłów, to pytania, na które odpowiedzi psycholodzy organizacji i pracy poszukują w takich obszarach jak:

  • przywództwo
  • efektywność i wydajność pracy jednostki
  • efektywność i wydajność pracy zespołu
  • psychologiczne aspekty zarządzania
  • klimat i kultura organizacji
  • komunikacja w organizacji
  • dobrostan jednostki

Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy zajmują się lub są zainteresowani funkcjonowaniem jednostki w organizacji w kontekście wyżej wymienionych obszarów, ale nie tylko. Jakość funkcjonowania jednostki i jakość kooperacji w organizacji wiąże się także z otoczeniem społecznym organizacji, indywidualnymi i zbiorowymi odniesieniami do symbolicznych i realnych elementów tego otoczenia. Zatem granice zagadnień, które chcemy poruszyć w ramach zjazdu są wyznaczone zainteresowaniem teoretyków i praktyków psychologii organizacji
i pracy tym, jak osoba w organizacji realizuje swoje cele we współpracy z innymi.

Główni prelegenci

Grote_colA4_v2

prof. Gudela Grote

Gudela Grote jest profesorem psychologii pracy i organizacji na ETH Zürich w Szwajcarii.

Tytuł doktora uzyskała w Georgia Institute of Technology, USA. Jej badania koncentrują się na rosnącej elastyczności i wirtualności pracy, na przykład w kontekście przywództwa i koordynacji w zespołach wysokiego ryzyka i zespołach innowacyjnych oraz w projektowaniu systemów socjotechnicznych. Jest byłą przewodniczącą European Association of Work and Organizational Psychology, członkinią Society for Industrial and Organizational Psychology oraz członkinią Swiss National Research Council.

picture vmt

prof. Vicente Martínez-Tur

Vicente Martínez-Tur jest profesorem zwyczajnym psychologii organizacji na Uniwersytecie w Walencji.

Jest członkiem Instytutu Badawczego IDOCAL na tym uniwersytecie, koordynując intensywną działalność badawczą
w ośrodkach dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną
z perspektywy psychologii pracy
i organizacji. Pełnił funkcję Sekretarza Generalnego European Association of Work and Organizational Psychology, a obecnie jest Prezydentem-Elektem International Association of Applied Psychology (IAAP-Division 1). Opublikował liczne prace badawcze w czasopismach i książkach. Jest również koordynatorem międzynarodowego raportu IAAP („This works in my place!”) na temat wkładu psychologii pracy i organizacji w realizację celów zrównoważonego rozwoju
z uwzględnieniem kontekstu poszczególnych regionów świata.

STA_3559

dr hab. Maciej Wojciechowski

Maciej Wojciechowski jest adiunktem w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Jego zainteresowania naukowe  w ostatnich latach dotyczyły zinstytucjonalizowanej sytuacji różnicy zdań między sędziami a także komunikacyjnych, emocjonalnych aspektów pracy sędziego. W 2019 r. opublikował „Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach”. Obecnie kończy książeczkę o wybitnym amerykańskim sędzim z przełomu XIX i XX wieku, Oliverze Wendellu Holmesie (1841-1935).

Nawigacja

Kontakt

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

pspo2022@ug.edu.pl